OFERUJĘ PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE:

 • udzielania  porad w zakresie prawa,
 • sporządzania pisemnych opinii prawnych  dotyczących zagadnień prawnych w sprawach o różnej tematyce wynikającej z określonych dziedzin prawa,
 • rejestracji oraz stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym  (stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego, spółek prawa handlowego),
 • zmian dotyczących formy prawnej prowadzonych przez przedsiębiorców firm (przekształcenia podmiotów gospodarczych),
 • opracowywania projektów aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń itp.,
 • zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
 • reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism,
 • dochodzeniu należności pieniężnych od dłużników.

 USŁUGI PRAWNE MOGĄ DOTYCZYĆ  TAKICH DZIEDZIN PRAWA, JAK: 

 • prawo cywilne,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo pracy,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe, w tym prawo spółek oraz prawo rejestrowe (KRS),
 • prawo oświatowe,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • prawo lokalowe,
 • prawo stowarzyszeń i fundacji,